La titular del lloc web allotjat en la URL www.qualitatdevida.com és M Ignàsia Polo Pujadas, les dades d'identificació de la qual són els següents:

Direcció: Ronda Camprodon, 2, 08500 – VIC
Telèfon: 693.722.227
Adreça electrònica: pren@qualitatdevida.com

Accés a la web

L'avís legal regula l'accés al web i la seva utilització per part dels seus usuaris. L'accés a la web i la seva utilització comporta l'acceptació de l'Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s'escau, es puguin preveure del web.

Per tant, preguem a l'usuari que llegeixi atentament l'Avís legal quan es proposi utilitzar la web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l'avís legal, li preguem s'abstingui d'utilitzar la web.

Utilització i funcionament de la web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s'inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, en l'avís legal i, si escau, a la resta de termes i condicions que s'incloguin en la web. Igualment a l'usuari que, en el cas que incompleixi l'avís legal o, si s'escau la resta de polítiques del web, la titular es reserva el dret de limitar, suspendre i finalitzar el vostre accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

La titular fa els seus millors esforços per mantenir la web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los i mantenint els continguts del web degudament actualitzats. No obstant això, M Ignàsia Pol Pujadas no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l'accés al web com l'ús que pugui fer de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

M Ignàsia Polo Pujadas no es responsabilitza de cap dany o perjudici que pogués derivar-se, directa o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o internet.

Addicionalment, la titular no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés o ús de la web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que M Ignàsia Polo Pujadas pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l'Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

Política en matèria d'enllaços (links)

Enllaços amb la web

Qui tingui intenció d'incloure en un lloc web ("web enllaçant") un enllaç que dirigeixi al web de la titular, haurà de sol·licitar-li i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc .; i/o resultin inapropiats o no pertinents en relació amb M Ignàsia Polo Pujadas.

L'enllaç no implica que la titular avali, promocioni, garanteixi, supervisi o recomani el contingut o els serveis de la web enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d'incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, M Ignàsia Polo Pujadas procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al web enllaçant, que haurà de suprimir l'enllaç.

Enllaços amb altres webs

Al web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l'usuari accedir a altres webs ("webs enllaçats").

En cap cas, l'existència de webs enllaçades comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de M Ignàsia Polo Pujadas amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats per mitjà de les webs enllaçades. En conseqüència, la titular no es fa responsable del contingut, ni dels termes i condicions de les webs enllaçades; l'usuari és l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren la web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc. ), així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de M Ignàsia Polo Pujadas. Els signes distintius inclosos al web (marques i noms comercials) són titularitat de M Ignàsia Polo Pujadas.

L'ús de la web per part de l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament, del web, ni tampoc dels seus continguts o signes distintius.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de M Ignacia Polo Pujadas, podran donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si és el cas, es derivin.

Protecció de dades

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del web es regulen a la Política de Privacitat del web, a la fin d'aquesta pàgina.

Nulitat

Si qualsevol de les clàusules de l'avís legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç. A aquests efectes, l'Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hauria de afectar l'Avís Legal de forma integral.

Jurisdicció

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l'Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

Concepte i producció

Aquesta botiga en línia va ser creada utilitzant el Prestashop Shopping Cart Software, fes un cop d'ull a PrestaShop's ecommerce blog per obtenir novetats i consells sobre venda en línia i el funcionament del lloc web de comerç electrònic.